• kfc logo kfc logo
 • Lidmaatschap

  Voetballen bij KFC1910
  Wanneer je op het inschrijfformulier te kennen geeft actief spelend lid te willen worden, zal er, alvorens je als lid in te schrijven, eerst gekeken worden of er plaats is in een toepasselijk team. Indien dit niet tot de directe mogelijkheden behoort, wordt je hiervan in kennis gesteld en heb je de mogelijkheid om de inschrijving in te trekken. Uiteraard kun je dan ook verkiezen op de wachtlijst geplaatst te worden. In dat geval schrijven we je direct als lid in, wanneer er een spelersplaats vrijkomt.

  KFC1910 is een vereniging en wordt voornamelijk gerund door vrijwilligers zoals bestuursleden, ledenadministratie, kantinebezetting, coördinatoren, leiders etc. Van de leden wordt verwacht, dat zij deze vrijwilligers zo nodig ondersteunen. Daartoe wordt je ruim tevoren 1 of maximaal 2x per seizoen uitgenodigd voor een vrijwilligersdienst zoals helpen in de koffiehoek, schoonmaken, toezicht bij een pupillenwedstrijd etc. Deze dienst is verplicht en niet "vrijwillig".

  Lid worden van KFC1910
  Om lid te worden van KFC1910 dien je gebruik te maken van een inschrijfformulier. Door indiening van het ondertekende formulier word je lid van KFC1910 (voor spelende leden vanaf het moment dat er plaats is in een team) en onderwerp je je aan de regels van KFC1910. Tevens dient het formulier als machtiging aan KFC1910 om de verschuldigde contributie en verplichte heffingen, zoals KNVB-boetes, via automatische incasso te innen. Een andere betalingsvorm is niet mogelijk. Zie ook het hoofdstuk: contributie. Het inschrijfformulier kun je downloaden en is verkrijgbaar in de KFC1910-kantine of is aan te vragen via de secretaris (of de ledenadministratie) van KFC1910.

  Wanneer je inschrijving voltooid is, word je hiervan door de ledenadministratie in kennis gesteld en ontvang je een welkomstbrief (in de vorm van een nieuwsbrief).

 • Klik op onderstaande button om het aanmeldformulier te openen

 • Wijziging lidmaatschap
  Ben je verhuisd, heb je een nieuw e-mailadres of telefoonnummer? Wijzigingen in je lidmaatschap kan per mail naar de ledenadministratie.

  Overschrijving van KFC1910 naar andere vereniging
  De overschrijving naar een andere vereniging gaat digitaal. Dat betekent dat er geen papieren overschrijvingsformulier meer gebruikt wordt. Ook behoeft de spelerspas niet meer ingeleverd te worden. Wel moeten spelers van de A-categorie vóór 15 juni door de nieuwe vereniging te zijn aangemeld bij de KNVB. Zorg dus dat je bij de nieuwe vereniging tijdig een inschrijfformulier inlevert. Verder dien je bij KFC tijdig te hebben opgezegd en geen schulden te hebben. KFC kan dan namelijk een financiële blokkade bij de KNVB aanbrengen.

  Houd dus met het volgende rekening:

  • Het lidmaatschap van KFC dient per e-mail of schriftelijk te worden opgezegd vóór 1 juni
  • Het is niet meer nodig de oude spelerspas en de ledenmutatiekaart in te leveren.
  • Contributie, vrijwilligersbijdrage en boetes dienen te zijn betaald of voor 1 juni op rekening NL80 INGB 0000 410636 van de penningmeester van KFC te zijn overgemaakt. Niet tijdige overmaking betekent dat de digitale overschrijving wordt geblokkeerd.
  • Tassen en Sponsorkleding dienen op data, die vermeld wordt op de website te worden ingeleverd. Niet tijdige inlevering betekent dat de digitale overschrijving wordt geblokkeerd.

  Opzegging lidmaatschap van KFC1910
  Leden en donateurs, die hun lidmaatschap bij KFC willen beëindigen dienen op te zeggen vóór 30 juni van het lopende seizoen. Opzegging van het lidmaatschap dient altijd per e-mail bij de ledenadministratie te worden gedaan te worden gedaan o.v.v. minimaal naam en geboortedatum. Niet tijdige opzegging betekent dat het lidmaatschap onder de geldende voorwaarden is ingegaan voor het volgende seizoen.

  Belangrijk
  Omdat bij de KNVB alles geautomatiseerd is, zullen er niet meer, zoals in het verleden, zittingen in het verenigingsgebouw van KFC plaatsvinden, behalve voor het inleveren van Tassen en Sponsorkleding. Er kan niet cash worden betaald. Betalingen dienen vóór 1 juni op de rekening van de penningmeester te worden voldaan. (zie hierboven).

  Wanneer niet vóór 1 juni is opgezegd, of niet vóór 1 juni van het lopende seizoen openstaande betalingen op de rekening van de penningmeester zijn gedaan of Tassen en Sponsorkleding niet op tijd zijn ingeleverd, kunnen wij niet garanderen dat de digitale overschrijving vóór 16 juni bij de KNVB zal zijn gedaan.

  Niet tijdige opzegging betekent dat het lidmaatschap onder de geldende voorwaarden is ingegaan voor het volgende seizoen.

 • Contributie

  De contributie wordt per kwartaal geïnd via automatische incasso, m.u.v. de contributie voor donateurs die jaarlijks (in juli) wordt geïnd. Lukt de inning om wat voor reden niet, dan volgt een aanschrijving waarbij het verschuldigde bedrag verhoogd wordt met € 3,00 administratiekosten. Blijft betaling van de contributie uit, dan wordt, na een laatste aanmaning, de vordering in handen van een incassobureau gegeven en is het lid niet meer speelgerechtigd totdat de vordering en de incassokosten zijn voldaan.

  De incassotijdstippen en bedragen zijn op de volgende datums:

 • Kwartaal
  1e kwartaal
  2e kwartaal
  3e kwartaal
  4e kwartaal

  Leeftijdsgroep
  Senioren - spelend in V35+
  Senioren
  JO18 en JO19
  JO16 - JO17 - MO17
  JO14 - JO15 - MO15
  JO12 - JO13 - MO13
  JO10 - MO10 - JO11 - MO11
  JO8 en JO9
  Mini’s
  Niet-spelend senioren
  Niet-spelend junioren
  Donateur
  Selectietoeslag
  Kostenvergoeding bij niet uitgevoerde Vrijwilligersdienst
  Inschrijfkosten

  Kledingbijdrage

 • Richtdatum
  25 juli
  25 oktober
  25 januari
  25 april

  Bedrag per kwartaal
  € 49,05
  € 65,00
  € 53,75
  € 51,00
  € 49,55
  € 48,15
  € 41,10
  € 41,10
  € 34,15
  € 31,70
  € 32,50
  € 45,00 (per jaar)
  € 40,00 (per jaar)
  € 100,00 (per jaar)

  € 12,50 (éénmalig bij 1e contributie-inning)
  € 22,50 

 • Na opzegging van het lidmaatschap blijft men contributie verschuldigd voor het gehele lopende seizoen, m.u.v. mini’s en pupillen(D/E/F-junioren), die per kwartaal kunnen opzeggen waarna de contributie-inning wordt stopgezet. In gevallen van overmacht, bv. langdurige blessure of verhuizing, beslist het bestuur.

  Belangrijk:  Ieder lid betaalt een kledingbijdrage van € 22,50,-  per jaar, wat recht geeft op een volledig KFC-tenue! Meer info over de kledingbijdrage en de kledingcommissie kun je hier vinden.

  BANKGEGEVENS KFC
  Rekeningnummer (IBAN): NL 80 INGB 000 041 063 6, ING Bank Zaandam

  BOETES KNVB
  Indien een speler een boete (gele of rode kaart) door de KNVB krijgt opgelegd, worden de kosten hiervan automatisch geïncasseerd op het bij ons bekende rekeningnummer.

  SCHORSING BIJ BETALINGSACHTERSTAND
  In de volgende gevallen wordt een lid geschorst voor deelname aan wedstrijden en trainingen:

  • Bij contributieachterstand, 2 weken nadat aan een betalingsverzoek niet is voldaan
  • Bij onbetaalde boetes, 30 dagen nadat aan een betalingsverzoek niet is voldaan

  De betalingsverzoeken worden zoveel mogelijk per email gedaan. Bij langdurig in gebreke blijven zal een incassobureau worden ingeschakeld.